EKSTREM KUTU

Kod No: Ebat Kapasite
P3085EK 25x30h20 cm.  
P3088EK 30x30h20 cm.  
P3086EK 25x40h25 cm.  
P3087EK 40x40h22 cm.